انجمن مجازی معلمان ایران قوانین انجمن مجازی معلمان ایران انجمن مجازی معلمان ایران توسط یك شخص خاص مدیریت نمی شود (بلكه یك فعالیت گروهی و منظم است و قصد دارد به دور از مسائل سیاسی و حاشیه ای و ... در راستای تعلیم و تربیت به فعالیت بپردازد و همكاران از تجربیات و نظرات همدیگر استفاده نمایند) لذا هیچ فردی به تنهایی مدیر وبلاگ نخواهد بود بلكه وبلاگ متعلق به همه اعضا بوده و هر كسی مدیریت و مسئولیت مطالب مربوط به خود را به عهده دارد. مدیر انجمن مجازی معلمان نسبت به حذف، اصلاح و ویرایش مطالب مجاز می باشـد. http://amm-i.mihanblog.com 2020-03-30T12:04:22+01:00 text/html 2020-02-01T21:23:28+01:00 amm-i.mihanblog.com حکایت های کوتاهی از مولانا - حكایت مرد گِلْ خوار http://amm-i.mihanblog.com/post/903 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya'; color: #2e75b6; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-style-textfill-fill-color: #2E75B6; mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=75000;" lang="AR-SA">حکایت های کوتاهی از مولانا - </span></strong><strong><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya'; color: #c00000;" lang="AR-SA">حكایت مرد گِلْ خوار</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">مردی كه به گل خوردن عادت داشت به یك بقالی رفت تا قند سفید بخرد. بقال مرد دغل كاری بود. به جای سنگ، گل در ترازو گذاشت تا سبك تر باشد و به مشتری گفت: سنگ ترازوی من از گل است. آیا قبول می كنی؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">مرد گل خوار با خود گفت : چه بهتر!. گل میوه دل من است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">به بقال گفت: مهم نیست، بكش.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p><br> text/html 2020-02-01T21:22:47+01:00 amm-i.mihanblog.com حکایت های کوتاهی از مولانا - حكایت تشنه صدای آب http://amm-i.mihanblog.com/post/902 <p><strong><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya'; color: #c00000;" lang="AR-SA"><strong><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; color: #2e75b6; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-style-textfill-fill-color: #2E75B6; mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=75000; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" dir="RTL" lang="AR-SA">حکایت های کوتاهی از مولانا - </span></strong>حكایت تشنه صدای آب</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">آب در گودالی عمیق در جریان بود و مردی تشنه از درخت گردو بالا رفت و درخت را تكان می داد. گردوها در آب می افتاد و همراه صدای زیبای آب حباب هایی روی آب پدید می آمد، مرد تشنه از شنیدن صدا و دیدن حباب لذت می برد. مردی كه خود را عاقل می پنداشت از آنجا می گذشت به مرد تشنه گفت : چه كار می كنی؟</span></p> <p><br><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">مرد گفت: تشنه صدای آبم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">عاقل گفت: گردو گرم است و عطش می آورد. در ثانی، گردوها درگودال آب می ریزد و تو دستت به گردوها نمی رسد. تا تو از درخت پایین بیایی آب گردوها را می برد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">تشنه گفت: من نمی خواهم گردو جمع كنم. من از صدای آب و زیبایی حباب لذت می برم. مرد تشنه در این جهان چه كاری دارد؟ جز اینكه دائم دور حوض آب بچرخد، مانند حاجیان كه در مكه دور كعبه می گردند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya'; color: #c00000;" lang="AR-SA">شرح داستان:</span></strong><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';" lang="AR-SA">این داستان سمبولیك است. آب رمز عالم الهی و صدای آب رمز الحان موسیقی است. مرد تشنه، رمز عارف است كه از بالای درخت آگاهی به جهان نگاه می كند و در اشیا لذت مادی نمی بیند. بلكه از همه چیز صدای خدا را می شنود. مولوی تشنگی و طلب را بزرگترین عامل برای رسیدن به حقیقت می داند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Roya'; color: #0070c0;" lang="AR-SA">مثنوی معنوی</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><strong><span style="font-family: 'B Roya'; color: #0070c0;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 8.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma',sans-serif;" lang="AR-SA">حکایت آموزنده، حکایت های کوتاه، حکایت های آموزنده، حکایت های آموزنده از مولوی، حکایت هایی از مولانا</span></p> <p><br><br> <br><a class="text4" href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت های کوتاهی از مولانا">حکایت های کوتاهی از مولانا</a>، <a class="text4" href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت های کوتاه">حکایت های کوتاه</a>، <a class="text4" href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت های آموزنده">حکایت های آموزنده</a>، <a class="text4" href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت های آموزنده از مولوی">حکایت های آموزنده از مولوی</a>، <a class="text4" href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت هایی از مولانا">حکایت هایی از مولانا</a>، <a class="text4" href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حكایت تشنه صدای آب">حكایت تشنه صدای آب</a>، <a class="text4" href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حكایت کوتاه تشنه صدای آب">حكایت کوتاه تشنه صدای آب</a></p> text/html 2020-01-31T20:59:57+01:00 amm-i.mihanblog.com اتاق شادی در مدارس - مژگان اعتمادی – دزفول http://amm-i.mihanblog.com/post/901 <h2 align="center"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="3"><a href="http://basak.mihanblog.com/post/126">اتاق شادی در مدارس - مژگان اعتمادی – دزفول</a></font></span></h2> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">هیجان عاملی پنهانی در درون نوجوان است كه تخلیه آن سلامت و بهداشت روحی و جسمی او را تامین می‌كند. دویدن، خندیدن، جیغ زدن، جست و خیز و شوخی با همسالان در یك فضای بسته و امن به دور از بایدها و نبایدها و حضور مقررات، به شادابی و سرحالی نوجوانان در طول روز و آرام و قرار او در كلاس درس بسیار كمك می‌كند. شادی و آرامش مكمل یكدیگرند كه در دو مرحله رخ می‌دهد</span> text/html 2020-01-29T10:38:30+01:00 amm-i.mihanblog.com ثبت نام سه دوره ضمن خدمت فرهنگیان http://amm-i.mihanblog.com/post/900 &nbsp; <a target="_blank"><font class="text4"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b><span style="font-size: 24pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="AR-SA">ثبت نام <font color="#FF0000">سه</font> دوره ضمن خدمت فرهنگیان</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="6"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;;" lang="AR-SA">مهلت ثبت نام تا <span style="background-color: rgb(255, 204, 102);">11 بهمن</span></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><font color="#CC33CC"><font size="6"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;;" lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"></span> این دوره ها <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000000">13 بهمن</font> </span>در سامانه ضمن خدمت ثبت خواهند شد</span></font></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br><b><font size="6"><span style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"></span></font><span style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">تولید محتوای الکترونیکی 48 ساعت (<span style="color:#C00000">تخصصی</span>) با کد 92002414</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">کسب و کار نوآورانه (استارت آپ) 24 ساعت (<span style="color:#C00000">تخصصی</span>) با کد 99506728</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه 22 ساعت (<span style="color:#C00000">عمومی</span>) با کد 92003079</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#0070C0" lang="AR-SA">برای ثبت نام هر دوره روی تصویر آن دوره کلیک کنید</span></b></p></font></a><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><a target="_blank"> </a><br></div><h4 class="node-title" align="center"><br> </h4><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97687"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703561-90ecbfd4.jpg?itok=DfcGDhAA" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97684"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703501-76cddd65.jpg?itok=SlSTyRmK" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97681"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703465-ebedd946.jpg?itok=MSxx1hTO" alt="" width="300" height="300"></a></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><a target="_blank"><font class="text4"> </font></a><font class="text4"><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/مهارتهای حرفه ای کار با رایانه" class="text4">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/کسب و کار نوآورانه" class="text4">کسب و کار نوآورانه</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/تولید محتوای الکترونیکی" class="text4">تولید محتوای الکترونیکی</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/محتوای الکترونیکی" class="text4">محتوای الکترونیکی</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت" class="text4">دوره ضمن خدمت</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان" class="text4">آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/آزمون های ضمن خدمت" class="text4">آزمون های ضمن خدمت</a><br></font></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه، کسب و کار نوآورانه، تولید محتوای الکترونیکی، محتوای الکترونیکی، دوره ضمن خدمت، آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون های ضمن خدمت</div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br><br></div> text/html 2020-01-24T20:45:30+01:00 amm-i.mihanblog.com تمدید ثبت نام دوره ضمن خدمت فرهنگیان - هوشمندسازی مدارس (مرحله تکمیلی) - تا هشتم بهمن http://amm-i.mihanblog.com/post/899 <a target="_blank"><font class="text4"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#7030A0" lang="AR-SA">تمدید ثبت نام دوره ضمن خدمت فرهنگیان</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br><b><font size="3">تمدید ثبت نام دوره ضمن خدمت فرهنگیان - <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#3366FF">هوشمندسازی مدارس</font></span> (مرحله تکمیلی) - تا <font color="#CC0000">هشتم بهمن</font></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">هوشمندسازی مدارس (</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#0070C0" lang="AR-SA">مرحله تکمیلی</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">)</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 92002570 به مدت 44 ساعت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%;tab-stops:right 94.5pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">این دوره مرحله </span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#0070C0" lang="AR-SA">سوم و تکمیلی</span></b><span style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#0070C0" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">هوشمندسازی مدارس است. قبلا دو مرحله مقدماتی با کد 92002566 به مدت 40 ساعت و پیشرفته با کد 92002565 به مدت 42 ساعت برگزار گردیده است. تمام همکاران (همه رشته ها، رسمی و غیر رسمی) <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می توانند در این مرحله شرکت کنند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-image: none; background-size: auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;" lang="AR-SA">آخرین مهلت ثبت نام:<font size="4"> <b><span style="color:#843C0C;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #843C0C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000">شنبه 8 بهمن</span></b></font></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA">برای ثبت نام روی تصویر زیر کلیک کنید</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"></span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> </font></a><font class="text4"><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><a target="_blank"> </a><a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/100353"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/19469937-a4e54b4d.jpg?itok=0Ugq1gAC" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"> <br></h4><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font size="1"><span style="font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;;" lang="AR-SA">ثبت نام دوره جدید ضمن خدمت فرهنگیان، دوره جدید ضمن خدمت فرهنگیان، هوشمندسازی مدارس، هوشمندسازی، ضمن خدمت فرهنگیان، ضمن خدمت معلمان، </span></font><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><br></span></b></p></font> <br><br> text/html 2020-01-01T12:44:02+01:00 amm-i.mihanblog.com دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL برای همه فرهنگیان http://amm-i.mihanblog.com/post/898 <div align="center"><font size="3"><b><font size="2" color="#CC0000">دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر <font color="#3366FF">ICDL</font> برای همه فرهنگیان</font></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA">برای ثبت نام روی تصویر زیر کلیک کنید</span></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"><br></span></b></font></div><div><br></div><div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97992"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18781605-dd8e8c20.jpg?itok=S2kTnCR8" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div><br></div><div><br></div><div>دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL، دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر، دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر ICDL، دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر، مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL، مهارتهای هفتگانه ICDL، دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> <br><br> برچسب ها:<a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL">دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر">دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر ICDL">دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر">دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL">مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/مهارتهای هفتگانه ICDL">مهارتهای هفتگانه ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL">دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</a>، text/html 2019-12-27T17:33:31+01:00 amm-i.mihanblog.com دوره های ضمن خدمت فرهنگیان (دوره های 24 ساعتی) http://amm-i.mihanblog.com/post/897 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">دوره های ضمن خدمت فرهنگیان (</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA">دوره های </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#C00000" lang="AR-SA">24 </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA">ساعتی</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">)</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"></span></b><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه</span></b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91401520</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">کارآفرینی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 93000804</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">روانشناسی تربیتی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91401177</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">روش ها و فنون تدریس</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91400312</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">نظارت و راهنمایی آموزشی</span></b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91402036</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">نوآوری در مدرسه</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91400522</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">رهبری آموزشی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91400479</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">آیین و مهارت های نوشتن</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 99505646</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">راهنمای عملی نگارش طرح درس</span></b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91400311</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">نظارت بالینی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91401026</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><font size="4" color="#3333FF">برای مشاهده لیست دوره ها روی ادامه مطلب کلیک کنید</font><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><b><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/58">ادامه مطلب</a></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C45911;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191" lang="AR-SA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C45911;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191" lang="AR-SA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C45911;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191" lang="AR-SA"><br><br></span></b></p> text/html 2019-12-27T17:32:25+01:00 amm-i.mihanblog.com دوره های ضمن خدمت فرهنگیان (دوره های 18 و 20 ساعتی) http://amm-i.mihanblog.com/post/896 <div align="center"><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">دوره های ضمن خدمت فرهنگیان (</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA">دوره های 18 و 20 ساعتی</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">آموزش و پرورش دانش آموز مستعد</span></b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91401176</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">درس پژوهی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 99506117</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">ارزشیابی کیفی توصیفی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91400715</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">روانشناسی تفاوت های فردی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91401116</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><font size="4" color="#3333FF">برای مشاهده لیست دوره ها روی ادامه مطلب کلیک کنید</font></span></b></span></b></p><div align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/57">ادامه مطلب</a></font></span></span></b></div> text/html 2019-12-21T12:41:10+01:00 amm-i.mihanblog.com مجموعه ارزشمند حکایت هایی از سعدی http://amm-i.mihanblog.com/post/895 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مجموعه ارزشمند <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/69" target="_blank" title="حکایت هایی از سعدی"><span style="color:#C00000;text-decoration:none; text-underline:none">حکایت هایی از سعدی</span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Roya&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language: FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/" target="_blank" title="حکایت هایی از گلستان سعدی"><img class="irc_mi" src="http://www.deltadl.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B0.jpg" alt="Image result for ‫گلستان سعدی‬‎" style="" width="378" height="508"></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">برای دسترسی به این مجموعه ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید:</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <div align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:#00B050;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/69" target="_blank" title="حکایت هایی از سعدی"><span style="color:blue;text-decoration:none; text-underline:none">حکایت هایی از گلستان سعدی</span></a></span></b></div> <br><br> text/html 2019-12-15T09:57:03+01:00 amm-i.mihanblog.com مجموعه کامل «داستان راستان» اثر شهید استاد مرتضی مطهری http://amm-i.mihanblog.com/post/894 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000" lang="AR-SA">مجموعه کامل «</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#0070C0" lang="AR-SA">داستان راستان</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000" lang="AR-SA">» اثر شهید استاد مرتضی مطهری</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#C00000">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;" lang="AR-SA">برای دسترسی به این مجموعه ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/75" target="_blank" title="داستان راستان شهید مطهری"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">داستان راستان شهید مرتضی مطهری</span></b></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان%20شهید%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان شهید مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20کوتاه%20و%20آموزنده"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های کوتاه و آموزنده</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20کوتاه%20از%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های کوتاه از مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20آموزنده%20شهید%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های آموزنده شهید مطهری</span></a></span>